Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Γλώσσα: Agutaynen

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.